Aydınlatma Metni Hasta

Home Aydınlatma Metni Hasta

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTALAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Prof. Dr. Cüneyt Özek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Prof. Dr. Cüneyt Özek Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: Prof. Dr. Cüneyt Özek
Adres: Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Çiftçi Apt. No: 127 Kat: 6 Alsancak, Konak, İzmir
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile sağlık bilgileriniz ise 6. Maddesinin 3. Fıkrası c bendi uyarınca işlenebilmekte ve yurtiçinde aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, yerleşim yeri adresi, e- posta).

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN doğum yeri, ıslak imza, e- imza, imza fotokopisi/taraması)

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kişiye ait bulunduğu alanlardaki güvenlik kamera kaydı verileridir (Kamera kaydı).

Müşteri İşlem Verisi: Ürün veya hizmet alan kişinin işlemlerini gerçekleştirirken kullanılması gereken bilgileri ifade etmektedir. (Fatura ve Fiş Bilgileri, Banka Dekont Bilgileri, Kredi Kart Slipleri)

Sağlık Verisi: Bu veri kategorisi engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Cinsel Hayat Verisi: Bu veri kategorisi cinsel hayata ilişkin bilgileri ifade etmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Firma işlerinin yürütüldüğü birimin can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

Amaçları ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması için zorunlu olma ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuka uygunluk sebepleri kapsamında işlenecektir.

Sağlık Verileriniz ve Cinsel Hayat Verileriniz ise;

 • Gerekli teşhis ve tanı süreçlerinin yürütülmesi, amaçları ile sağlık ve cinsel hayat bilgilerinin tıbbi tedavi amacı ile yetkili kurum ve kişiler tarafından işlenmesi hukuka uygunluk sebebi kapsamında işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

Kişisel Verileriniz

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
 • Özel sigorta şirketleri ve bankalar,
 • Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
 • Danışmanlar,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara

Sağlık Verileriniz ise

 • Konuya ilişkin açık rızanızın olması durumunda yakınlarınız, tedavi sürecini yürütmekte olan sağlık kuruluşu
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan ateş ölçüm bilgileriniz yalnızca pandemi süresince saklanacak olup akabinde imha edilecektir.

İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamında düzenlenen haklara sahip bulunmaktasınız. Bu kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Çiftçi Apt. No: 127 Kat: 6 Alsancak, Konak, İzmir adresine yazılı olarak veya ozekc@hotmail.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.